AG Věrnostní program čerpací stanice

  1. Staňte se členy
  2. Sbírejte body
  3. Získavejte dárky

Sbírejte za tankování a nákup doplňkového zboží u nás body na Vaši zákaznickou kartu, za které získáte věcné dárky!

Aktuální seznam dárků:

 

*Pro stažení seznamu dárků v plné velikosti, klikněte na libovolný dárek

Všeobecné podmínky a pravidla AG věrnostního programu

 

1. Věrnostní program A.G. Service s.r.o.

Věrnostní program je platný od 10. 4. 2013. Programu se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které jsou zákazníky sítě čerpacích stanic A.G. Service s.r.o. – ČS Čížkovice – ul. Kaplířova 255 Sulejovice (areál A.G. Service s.r.o. vedle čížkovické cementárny) a ĆS Litoměřice (Českolipská 917/6, areál u výstaviště Zahrada Čech). Podmínkou je platba v hotovosti či platební kartou. Za natankované pohonné hmoty či nakoupené zboží doplňkového sortimentu čerpací stanice získá člen věrnostního programu body, které lze v určitém množství vyměnit za zboží či služby.

2. Přihlášení do programu, členství a zákaznická karta

Zákazník se může stát členem AG věrnostního programu, pokud natankuje či nakoupí zboží alespoň za 200 Kč vč. DPH. Poté pravdivě vyplní registrační formulář, který obdrží od obsluhy čerpací stanice. Na správně vyplněném registračním formuláři musí být vyplněno: Jméno a příjmení, bydliště, PSČ, den vyplnění přihlášky a podpis. Volitelně lze uvést e-mail, na který může být člen věrnostního programu, po odsouhlasení, informován o aktuálním počtu bodů po každém nákupu, novinkách a aktuálních akcích společnosti A.G. Service s.r.o. Vyplněním a podepsáním registračního formuláře zákazník souhlasí se všeobecnými podmínkami a pravidly AG věrnostního programu. Každý zákazník může být členem programu pouze jednou. Každý člen by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat obsluhu čerpací stanice při změně registračních údajů. Každý člen věrnostního programu získá unikátní zákaznickou kartu, na kterou mu budou připisovány body. Při ztrátě či poškození karty bude zákazníkovi vydána jiná zákaznická karta a stávající body budou převedeny na základě podepsaného formuláře nutného k převodu bodů. Členství lze kdykoliv ukončit písemnou žádostí a předanou na jakékoliv čerpací stanici A.G.Service s.r.o. včetně odevzdání zákaznické karty. V případě ukončení členství nasbírané body pozbývají platnosti a nelze je uplatnit. Obnovení ukončeného členství není možné.

3. Bodový systém, bodový koeficient

Člen AG věrnostního programu je oprávněn následující nákup od registrace sbírat body. Pro zapsání bodů je člen povinen předložit zákaznickou kartu před úhradou realizovaného nákupu. Aktuální stav bodů bude zapsán na daňovém dokladu a lze na vyžádání získat i od obsluhy čerpací stanice – v tomto případě stav bodů na zákaznické kartě neobsahuje body načtené v průběhu 24 h. Body jsou připisovány při nákupu pohonných hmot a doplňkového zboží na čerpací stanici A.G. Service s.r.o., koeficient bodů: 1 bod =25 Kč, 1 litr PHM (nafta či benzín)=1 bod. Pokud má zboží hodnotu alespoň 13 Kč, získá zákazník jeho koupí taktéž 1 bod. Společnost A.G. Service s.r.o. si vyhrazuje právo na vynětí jakéhokoliv zboží z bodového systému. Při zapomenutí předložení AG zákaznické karty při prodeji, nemá člen právo na dodatečné doplnění bodů.

4. Výměna bodů za zboží a služby

Po nasbírání potřebného množství bodů , získaných koupí zboží a služeb na čerpací stanici společnosti A.G. Service s.r.o. si člen AG věrnostního programu může vyměnit nasbírané body za zboží a služby dle aktuální nabídky. O aktuální nabídce zboží a služeb bude člen informován na čerpacích stanicích a na internetových stránkách www.agservice.cz. Společnost A.G. Service s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku zboží a služeb, které lze měnit za nasbírané body. O výměnu může zažádat pouze člen, který je napsaný na zákaznické kartě, jeho totožnost bude ověřena identifikačním průkazem. Po vydání zboží zákazník podepíše výdajový doklad jako potvrzení o převzetí zboží a bude mu automaticky odpočítán určitý obnos nasbíraných bodů. Případné pozdější reklamace a výměny zboží nebudou prováděny.

5. Ochrana osobních údajů členů AG věrnostního programu

Zákazník svým podpisem na registračním formuláři, potvrzuje svůj souhlas s tím, aby společnost A.G. Service s.r.o. zapracovala údaje uvedené ve formuláři do informačního systému za účelem možnosti poskytnout členské výhody. Osoba, která vyplnila přihlášku, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená ve vyhlášce GDPR, detailně sepsané níže.

Správcem osobních údajů je A.G. Service s.r.o., se sídlem Chotěšov 167, 411 21 Vrbičany,  IČO 47282550, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 2813

Jaké osobní údaje A.G. Service s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

A.G. Service s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, adresa s PSČ,  e-mail.

K jakým účelům A.G. Service s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

A.G. Service s.r.o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.  V rámci přihlášky do věrnostního programu „AG věrnostní program“ čerpací  stanice může zákazník udělit společnosti A.G. Service s.r.o. souhlas se zasíláním obchodních sdělení pomocí elektronických sdělovacích prostředků (e-mail). Trvání tohoto souhlasu je po dobu trvání členství v AG věrnostním programu. Souhlas je udělován dobrovolně a člen je oprávněn kdykoliv tento souhlas odvolat, a to osobně v kterékoliv pobočce firmy A.G.Service s.r.o. či e-mailem na gdpr@agservice.cz

Jak dlouho A.G. Service s.r.o. údaje zpracovává?

A.G. Service s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s A.G. Service s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. V rámci AG věrnostního programu uchovává A.G. Service s.r.o. osobní údaje nezbytné k funkčnosti programu po celou dobu trvání členství.

Musíme osobní údaje A.G. Service s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s A.G. Service s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů A.G. Service s.r.o. nemůže poskytnout výhody vyplývající ze členství v AG věrnostního programu.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení, adresa, bydliště, PSČ, případně e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů A.G. Service s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb či registrací člena do AG věrnostního programu vyplněním přihlášky.

Jakým způsobem A.G. Service s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a A.G. Service s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu A.G. Service s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

A.G. Service s.r.o. předává osobní údaje členů věrnostního programu pouze státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv A.G. Service s.r.o.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat výhody AG věrnostního programu. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu gdpr@agservice.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy A.G. Service s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit v každém e-mailu po kliknutí na „odhlásit se“ v patičce e-mailu nebo zasláním žádosti o odstranění na gdpr@agservice.cz.

6. Všeobecná ustanovení

Body ve věrnostním programu nelze zaměnit za peníze. Společnost A.G. Service s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla AG věrnostního programu. A.G. Service s.r.o. si vyhrazuje právo změny bodového koeficientu, jakož i bodového hodnocení zboží a služeb. Společnost A.G. Service s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení věrnostního programu, což by bylo vyvěšeno na čerpací stanici a členové by byli informování e-mailem minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Zboží a služby, na které by členové nárok, by byly měněny do 60 dnů od ukončení věrnostního programu.

Tyto všeobecné podmínky a pravidla AG věrnostního programu vstupují v platnost dne 22.4.2013, poslední aktualizace: 15.1.2021